Claim Service

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. verzió

 

Jelen adatkezelési tájékoztató megalkotása az alábbi jogszabályokra tekintettel készült:

- Magyarország Alaptörvénye

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR Rendelet)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)

- a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

- a 2014. évi LXXXVIII törvény -a biztosítási tevékenységről (Bit.)

- a 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

 

Az adatkezelési tájékoztató továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a követeléskezelés, tartozásbehajtás, adósságbehajtás, faktoring tevékenység során alkalmazott követeléskezelési technikák adatvédelmi követelményeiről című ajánlásának, illetve a Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú, a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló ajánlásának a figyelembevételével készült.

Adatkezelő adatai

CLAIM SERVICE Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1074 Budapest, Dohány utca 36. I. em. 4.

Cégjegyzékszám: 01 10 141564

Adószám: 27447327-2-42

Adatvédelmi tisztségviselő:               

Soltész Zoltán        Tel: +36-30-981-1886          E-mail: adatvedelem@claimservice.hu

Társaságunk az általa kezelt adatokat az alábbi forrásból kaphatja meg

 • a Megbízótól;
 • az érintett avagy nevében eljárásra jogosult személytől;
 • nyilvános adatbázisból (pl. telefonkönyv, TAKARNET);
 • harmadik személyektől.

Felhívjuk a CLAIM SERVICE Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Tevékenységeink

 • Megbízásos követeléskezelés;
 • Értékesítési Contact Center és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése;
 • Ügyfél-azonosítási, adatfrissítési tevékenység.

A felsorolt tevékenységek mindegyikét Táraságunk Megbízási szerződés keretében végzi, adatfeldolgozói státuszban (további igénybevett alvállalkozók listája az 1. számú mellékletben szerepel). A kezelt személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, kötelezettség teljesítése érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja, és célja 

A Claim Service Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok bizonyos körének kezelését, tárolását,  továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

Tevékenységek szerinti bontásban

Követeléskezelés

 

Adatkezelés célja: A Megbízó felé fennálló kintlévőségek csökkentésének előmozdítása; ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, ügyfélminősítés a jogszabályok szerint; ügyek további kezelésére javaslat; Elérhetetlen, hiányos adattal rendelkező ügyfelek adatainak frissítése

Adatkezelés jogalapja:       

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -(GDPR) 6. cikk (1)
 1. a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 2. b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 3. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 4. f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó részei: 6: 193. -201.§.
 • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) (telefonbeszélgetés rögzítése)

Kezelendő adatok típusa:

Személyes adatok (név, születési dátum, személyi azonosító), fogyasztási cím, fogyasztási adatok, levelezési cím, telefonszám, számlázási adatok, tartozási adatok, szerződési adatok,

Érintettek kategóriái:          A Megbízó ügyfelei

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével. A jogszabályban előírt célból az adózással összefüggően 8 évig; számvitellel összefüggésben 8, illetve bizonyos meghatározott esetekben 10 évig; a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával összefüggésben általánosságban 8 évig, de bizonyos esetekben 10 évig; panaszkezeléssel összefüggésben 5 évig.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Adattovábbítás: a mellékletben szereplő alvállalkozó partnerek felé

 

Értékesítési Contact Center és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése 

Adatkezelés célja:

Ügyfélkiszolgálással kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

Nyilvántartás villamos energia és földgáz értékesítést igénybe vevő természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése

Nyilvántartás villamos energia és földgáz értékesítést igénybe vevő nem természetes személy üzleti partnerek  elérhetőségének biztosítására, piackutatás, direkt marketing, ajánlatok küldése, kapcsolattartás céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Villamos energia és földgáz értékesítés célú piackutatás, direkt marketing, hírlevelek, ajánlatok küldése során a személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

Villamos energia és földgáz értékesítéshez szükséges szerződéskötés céljából a szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése

Villamos energia és földgáz szerződések teljesítése során keletkező  dokumentumok nyilvántartása (jegyzőkönyvek, műszaki dokumentumok, elektronikus dokumentumok, stb.) rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Villamos energia és földgáz szerződésekhez kapcsolódó számlakezelés és kintlévőség kezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Villamos energia és földgáz értékesítéshez kapcsolódó szerződéses jogviszonyból eredő jogi igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés és a szerződés megszűnését követő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok tárolása, felhasználása, törlése. Teljes körű adat és dokumentum megőrzés.

Call Center igénybevétele során  az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése, (és hangfelvétel rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése).

Villamos energia és földgáz értékesítéshez kapcsolódó panaszkezelés során a panasztevő és a jegyzőkönyven szereplő természetes személy adatait tartalmazó teljes körű dokumentum kezelés, az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Villamos energia és földgáz értékesítési célú megkeresést elősegítő kapcsolattartási adatok továbbítása MVM vállalkozáscsoporton belül.

Általános ügyfélkapcsolati, ügyfélszolgálati szolgáltatások (back office, CC) ellátása

A szabadpiaci energiaszolgáltatási szerződés (villamos-energia, földgáz) létesítése, módosítása, teljesítése, megszüntetése, panaszkezelés, reklamációkezelés

A védendő fogyasztókat megillető jogszabályi kedvezmények biztosítása

A szabadpiaci energiaszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos telefonos, e-mailes kapcsolattartás

Kereskedelmi adatcsere, törzsadatkezelés tevékenység

Számlázási, számlázás támogatási szolgáltatások ellátása (kereskedelmi számlázási tevékenység)

A Szerződés szerinti, a számlák ellenértékének beszedésével kapcsolatos folyószámla- és a követeléskezelési Szolgáltatások ellátása, hátralékkezelés és számlatartozás behajtása

A Szerződés szerinti ügyfélakvizíció, ügyfélmenedzselési Szolgáltatás keretében ellátandó feladatok ellátása

Adatkezelés jogalapja:       

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -(GDPR) 6. cikk (1)
 1. a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 2. b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 3. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 4. f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó részei: 6: 193. -201.§.
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

Kezelendő adatok típusa:

Az igénybejelentő természetes személy azonosítására szolgáló adatok –

mint a(i) bejelentő vagy képviseletére jogosult neve, (ii) értesítési címe, illetve a (iii) fogyasztási hely címe, a fogyasztó (fizető) neve, a fogyasztó (fizető) anyja neve, a fogyasztó (fizető) születési helye és ideje, a fogyasztó (fizető) címe (állandó lakóhelye), levelezési címe, a fogyasztási hely adatai, azonosítója, használatának jogcíme,

a fogyasztó (fizető) születési neve, a fogyasztó (fizető) telefonszáma, e-mail címe, pénzintézeti átutalással történő fizetés esetén a pénzintézet és a bankszámla adatai, továbbá az adatfeldolgozást elősegítő, a fogyasztó (fizető) azonosítására szolgáló mesterséges azonosító adat, az üzleti partner azonosító

egyéni vállalkozó esetén továbbá az adószámot, a nyilvántartási számot és – amennyiben ilyennel rendelkezik – az egyéni vállalkozói igazolvány számot igazoló okirat

nem természetes személy felhasználók esetén a szolgáltatási szerződésben a kapcsolattartó neve és címe kerül rögzítésre, mivel a kapcsolattartó természetes személy ezen adatai személyes adatoknak minősülnek.

a szabadpiaci szolgáltatási szerződés módosításához kapcsolódó egyéb személyes adatok

minden egyéb olyan egyéb személyes adat, amelyet az szabadpiaci szolgáltatási szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

A védendő fogyasztó: (i) neve; (ii) születési neve; (iii) anyja neve; (iv) születési helye és ideje; (v) lakcíme; (vii) tartózkodási helye; (viii) felhasználási hely azonosítója, (ix) felhasználási hely címe; (x) igazgatási szerv által kitöltött igazolás, szociálisan védendő fogyasztók esetén a szociális rászorultság tényét, fogyatékkal élő fogyasztó esetében a fogyatékossággal összefüggő személyes adatok,

fogyatékkal élő védendő fogyasztók esetén a szolgáltatási és elosztóhálózat-használati szerződés különleges bánásmódot igénylő és figyelembe vevő teljesítéséhez szükséges és elégséges adatokat (pl: „Alkalmatlan leolvasásra, közlésre, jogosult helyszíni számla fizetésre” rövid, tényszerű információjának tárolása)

Az igénybejelentő, felhasználó, fizető vagy képviseletére jogosult: (i) telefonszáma, illetve (ii) e-mail címe.

Az ügyfélkapcsolati szolgáltatások, a kereskedelmi adatcsere és törzsadatkezelési tevékenység ellátáshoz szükséges, előző pontokban felsorolt személyes adatok.

Az Érintettek számlakibocsátási szolgáltatások ellátásához szükséges valamennyi személyes adata, különösenaz egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény szerint a földgázdíj és villlamnos-energia díj rész- és elszámoló számlákon feltüntetendő valamennyi személyes adat

Méréshez, leolvasáshoz, számlázáshoz szükséges adatok: az elosztói/hálózati engedélyes által az adott felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozóan az engedélyesnek megküldött fogyasztási adatok

fogyasztó, fizető azonosítója, szerződéses folyószámla azonosítója, havi gázfogyasztásának mennyisége, ellenértéke, időpontja, tartama, a szerződésszerű díjfizetés ténye

A kapcsolattartáshoz használt:banki kapcsolat adatai; személyi azonosító, ország, számlavezető bank neve, bankszámlaszám.

A folyószámla adatok kezelése zárt rendszerben hozzáférési jogosultságok alapján történik, a rendszerben végzett valamennyi tevékenység naplózásra kerül.

Cégnév, Név, Adószám, Cégképviseleti adatok, Kapcsolattartói adatok, Telefonszám, E-mail cím, Fogyasztási adatok, Természetes személy egyéb azonosító adatok

Az Érintettek számla ellenértékének beszedésével, követelések kezelésével kapcsolatos szolgáltatások  ellátásához szükséges valamennyi személyes adata, különösen:

a fogyasztó villamos-energia és gázdíj-hátralékának ténye, összege, a tartozások gyakorisága A kötelezett: (i) neve; (ii) anyja neve (iii) születési helye és ideje (iv) lakcíme; (v) tartozással érintett számlák adatai.

a fogyasztó szolgáltatási szerződésszegésének ténye, módja, ezzel kapcsolatban keletkező tartozásának összege.

Érintettek kategóriái:         

Természetes személy (és egyéni vállalkozó) potenciális szerződő fél, Jogi személy szerződő fél kapcsolattartói, cégképviselői, egyéb közreműködői, Természetes személy (és egyéni vállalkozó) szerződő fél, Jogi személy szerződő fél kapcsolattartói, cégképviselői, egyéb közreműködői

Adatkezelés időtartama: A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő, tiltakozás időpontjáig, hozzájárulás visszavonásáig. A megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével. A jogszabályban előírt célból az adózással összefüggően 8 évig; számvitellel összefüggésben 8, illetve bizonyos meghatározott esetekben 10 évig; a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával összefüggésben általánosságban 8 évig, de bizonyos esetekben 10 évig; panaszkezeléssel összefüggésben 5 évig.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Ügyfél-azonosítási, adatfrissítési tevékenység

Adatkezelés célja: Elérhetetlen, hiányos adattal rendelkező ügyfelek adatainak frissítése, a Megbízói szerződések létrejöttéhez szükséges személyes beazonosítás, Megbízói szerződések fenntartásához szükséges utólagos beazonosítás, valamint a szükséges dokumentációk eljuttatása a Megbízóhoz.

Adatkezelés jogalapja:       

 • évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése i);
 • évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 90. pont b) alpontja;
 • évi CCXXXVII. törvény. 164. § q) pontja;
 • évi LIII. törvény (Pmt.),
 • 53/2016. (XII.21) NGM rendelet,
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -(GDPR) 6. cikk (1)
 1. a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 2. b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 3. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 4. f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés),

Kezelendő Adatok típusa:

Személyi adatok (név, születési dátum, személyi azonosító), elérhetőségi adatok, fogyasztási cím, szerződési adatok.

Érintettek kategóriái: A Megbízó elérhetetlen, hiányos adattal rendelkező ügyfelei, A Megbízó szerződés kötés alatt lévő ügyfelei.

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével. A jogszabályban előírt célból az adózással összefüggően 8 évig; számvitellel összefüggésben 8, illetve bizonyos meghatározott esetekben 10 évig; a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával összefüggésben általánosságban 8 évig, de bizonyos esetekben 10 évig; panaszkezeléssel összefüggésben 5 évig.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú 

További a tevékenység végzésével kapcsolatos adatkezelések

Telefonos hangfelvétel készítése

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok, hibabejelentések felvétele, minőségellenőrzés.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -(GDPR) 6. cikk (1)
 1. a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 2. b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 3. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 4. f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdés];
 • panasz esetén a 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. § (2) bekezdése (Hpt.)

Kezelendő adatok köre:

Azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adattárolás határideje: Ügyfélszolgálati tevékenység esetén 5 év, további tevékenységek esetén a megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus

Érintettek jogai és azok érvényesítései

A hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arról, miként kezeljük személyes adatait, beleértve az alábbiakat:

 • Miért kezeljük személyes adatait?
 • A személyes adatok mely kategóriáit kezeljük?
 • Kikkel osztjuk meg személyes adatait?
 • Mennyi ideig tároljuk személyes adatait, illetve melyek az ezen időtartam meghatározására szolgáló kritériumok?
 • Milyen jogok illetik Önt meg?
 • Kitől, honnan kaptuk meg személyes adatait (ha nem Öntől)?
 • Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)?
 • Amennyiben személyes adatait egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba továbbítjuk miképpen gondoskodunk adatai védelméről?

Önnek lehetősége van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól. 

A helyesbítéshez való jog

Fontos, hogy az Ön megfelelő személyes adatait kezeljük, ezért kérjük, hogy tájékoztasson bennünket, amennyiben bármely, általunk kezelt személyes adata helytelen, pl. megváltozott a neve vagy elköltözött.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ha személyes adatait jogellenesen kezeljük, például azokat a szükségesnél hosszabb ideig vagy megfelelő cél nélkül kezeljük, kérheti tőlünk, hogy töröljük ezeket az adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésének időpontjától személyes adatai pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, avagy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására. A korlátozás azt jelenti, hogy személyes adatait –azok tárolását kivéve–kizárólag az Ön hozzájárulásával összhangban kezelhetjük, avagy abban az esetben, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítése kapcsán, valaki más jogainak a védelméhez, illetve ha fontos közérdek fűződik az adatkezeléshez.

Abban az esetben is kérelmezheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha a kezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljük a személyes adatokat.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy –a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő –adatkezelés céljából rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, körben használt és géppel olvasható formában adjuk át Önnek. Szintén jogában áll kérvényezni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Táraságunk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, úgy Ön jogosult a hozzájárulás visszavonására. Ilyen esetben a társaság megszünteti az e jogalapon alapuló adatkezelési tevékenységeket, a

kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat pedig törli.

 

Tekintettel arra, hogy Társaságunk a tevékenységeinek jelentős részében adatfeldolgozói státuszban szerepel, ezért a fent felsorolt jogok érvényesítését az esetek jelentős részében továbbítja Megbízói felé.

Adatbiztonság

Cégünk minden tevékenysége során szigorúan betartja az Infotv., valamint a GDPR által előírt adatvédelmi kötelezettségeket, mely során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az CLAIM SERVICE Zrt. minden intézkedést megtesz, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Cégünk az intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

További adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatók

 

A weboldallal összefüggő adatkezelés

A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – megbízók, ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről

Vállalkozásunk az ügyféltérben/tulajdonát képező területen, az ahhoz tartozó egységekben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszer) üzemeltet.  A megfigyelt, jelen táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyelőrendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.

A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be. 

A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.  A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap.

A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából. 

Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben az CLAIM SERVICE Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája, kérdése lenne, kérjük levelét, panaszát küldje meg az Adatvédelmi Tisztségviselőnknek a lenti elérhetőségek valamelyikére.

Adatvédelmi tisztségviselőnk:

Soltész Zoltán

Tel: +36-70-340-46-81

E-mail: adatvedelem@claimservice.hu

 

Jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 C

Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.:5.

Telefonszám:+36-1-391 1400

Kelt: Budapest, 2022.01.10

Claim Service Zrt.

Verzió követés:

 

1.verzió                                    2018.05.25

2.verzió                                    2019.01.10

3.verzió                                    2022.01.10