Claim Service

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató                                                                                                                             

Az adatvédelmi tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a követeléskezelés, tartozásbehajtás, adósságbehajtás, faktoring tevékenység során alkalmazott követeléskezelési technikák adatvédelmi követelményeiről című ajánlásának, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, azaz GDPR megfelelően készült.

 A társaságunk által személyes adat tekintetében végzett adatkezelések célja a végzett tevékenységtől függ, melyeket lent részletezünk.

 

Adatkezelő adatai

CLAIM SERVICE Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

1074 Budapest, Dohány utca 36. 1. emelet 4.

Cégjegyzékszám: 01 09 325026  

Adószám: 26340423-2-42

Adatvédelmi tisztségviselő:           Sziráki Dòra              E-mail: dpo@claimservice.hu

 

Társaságunk az általa kezelt adatokat az alábbi forrásból kaphatja meg

 • a Megbízótól;
 • az érintett, avagy nevében eljárásra jogosult személy adja meg;
 • nyilvános adatbázisból (pl. telefonkönyv, TAKARNET);
 • az eljárás során elért harmadik személytől;
 • Családi Csődvédelmi Szolgálat, főhitelező, családi vagyonfelügyelő, bíróság.

 

Tevékenységeink

 • Követeléskezelés;
 • Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása;
 • Értékesítési Kontakt Center üzemeltetése;
 • Ügyfél-azonosítási, adatfrissítési tevékenység;
 • Kárfelülvizsgálat;
 • Adósságrendezési eljárásban való közreműködés.

A felsorolt tevékenységek mindegyikét Táraságunk Megbízási szerződés keretében végzi, adatfeldolgozói státuszban. A kezelt személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, kötelezettség teljesítése érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja, és célja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. §-a szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli.

 

Az érintett hozzájárulása alapján

A magánszemély ügyfelek személyes adatai – az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének betartásával - átadhatók a követeléskezelőnek, ha ahhoz az érintett hozzájárult. Az ügyfél hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűen megadottnak, ha az az adatalany kívánságának önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő adatkezelésbe (adattovábbításba). A hozzájárulás megadható előzetesen, a követelés alapjául szolgáló szerződésben is.

 

Törvény felhatalmazása alapján

A hatályos törvények az alábbi esetekben teszik lehetővé követeléskezelő igénybe vételét:

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény [157. § (9) bekezdés a) pont]
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény [45. § (1) bekezdés b) pont]
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény [151. § (4) bekezdés a) pont]
 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény [125. § (4) bekezdés a) pont]
 • A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [61. § (3) bekezdés a) pont]
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: új Hpt.) 161. § (1) bekezdés c) pontja
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;

Néhány példa:

A Hpt.51. § (1) b. és c. pontja szerint pénzügyi intézmény részéről banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 1. b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
 2. c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé

 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § (1) b) „az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a távhőszolgáltató megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik.”

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény „125 § (4) Az (1)-(1b) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok - az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett - átadhatók: a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.”

Faktorcégnek (követelésvásárlást, engedményezést végző gazdasági társaság) végzett tevékenység esetén is a Hpt. ad felhatalmazást, viszont fontosnak tartjuk tisztázni azt is, hogy a faktorcég is jogosan veszi át, kezelik jogutódként a követelés eladójától származó adatot.

 

Engedményezés esetén

A jogszerű adattovábbítás egyik jogalapja az engedményezés. A Ptk.-ban szabályozott engedményezés során az adós adatai az engedményes birtokába kerülnek. Az engedményező részéről az engedményes részére a szerződés megkötésével egyidejű adattovábbítás adatvédelmi szempontból nem kifogásolható, hiszen ha a kötelezett hozzájárulása a régi és az új Ptk. szerint magához az engedményezéshez sem szükséges, nyilvánvalóan nem szükséges azon adatok átadásához sem, amelyeken az engedményezés alapul.

 

Tevékenységek részletezése

Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása

 

Adatkezelés célja:              Elérhetetlen, hiányos adattal rendelkező ügyfelek adatainak frissítése

Adatkezelés jogalapja:     

 • Az érintett hozzájárulása,
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) (telefonbeszélgetés rögzítése)

Kezelendő adatok típusa:

Személyi adatok (név, születési dátum, személyi azonosító), elérhetőségi adatok, fogyasztási cím, fogyasztási adatok, számlázási adatok, szerződési adatok,

Érintettek kategóriái:        A Megbízó ügyfelei

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

 

Értékesítési Kontakt Center üzemeltetése

 

Adatkezelés célja:             

Értékesítés céljából villamos energia, földgáz, értéknövelt szolgáltatásokkal kapcsolatos (direkt marketing) hírlevelek, ajánlatok küldése;

Nyilvántartás villamos energia, földgáz, értéknövelt szolgáltatásokat igénybe vevő nem természetes/természetes személy üzleti partnerek elérhetőségének biztosítására, kapcsolattartás céljából;

Villamos energia, földgáz és értéknövelt szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéskötés céljából a szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában.

Adatkezelés jogalapja:     

 • Az érintett hozzájárulása,
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Kezelendő adatok típusa:

Név, Adószám, Telefonszám, E-mail cím, Cím, Magánszemélyt azonosító adatok, Céges kapcsolattartói adatok, Felhasználási adatok

Letölthető itt